GMR

Home » Organisatie » GMR

GMR

Het gezamenlijke e-mailadres is: gmr@liemersnovum.nl →

Van links naar rechts: Renske Kemperman, Margriet Storkhorst, Mariska de Groot, Evert Bruggeman, Jos Bergervoet, Ingrid van der Elsen, Barri Jansen, Chantal Berens en Anky van Alst.

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau. Deze MR bestaat uit ouders en personeel van die school. De MR overlegt met de schooldirectie. Afhankelijk van het onderwerp heeft een MR instemmingsrecht of adviesrecht.

Op bestuursniveau, ‘schooloverstijgend’, is er een gemeenschappelijke MR, de GMR. In de GMR zitten zowel ouders als personeelsleden van LiemersNovum. De GMR overlegt met het college van bestuur. Ook de GMR heeft – afhankelijk van het onderwerp – instemmingsrecht of adviesrecht. Een deel van de documenten van de GMR is openbaar, een deel is besloten.

Vacature

Profieldocument GMR-lid LiemersNovum