GMR

Home » Organisatie » GMR

GMR

Het gezamenlijke e-mailadres is: gmr@liemersnovum.nl →

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau. Deze MR bestaat uit ouders en personeel van die school. De MR overlegt met de schooldirectie. Afhankelijk van het onderwerp heeft een MR instemmingsrecht of adviesrecht.

Op bestuursniveau, ‘schooloverstijgend’, is er een gemeenschappelijke MR, de GMR. In de GMR zitten zowel ouders als personeelsleden van LiemersNovum. De GMR overlegt met het college van bestuur. Ook de GMR heeft – afhankelijk van het onderwerp – instemmingsrecht of adviesrecht. Een deel van de documenten van de GMR is openbaar, een deel is besloten.

Onze GMR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding

Anky van Alst - Voorzitter

Evert Bruggeman - Vicevoorzitter

Wilco Wigman - Secretaris

Iris van Irsel

Sandra Hoogendoorn

Personeelsgeleding

Ingrid van der Elsen

Mariska de Groot

Stefanie Visser

Brigitte van der Sluys

Floortje Metsers

Maarten Rabeling